Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to pierwszy i najważniejszy krok do uzyskania sądowego orzeczenia o rozpadzie małżeństwa. To wniosek jednej lub obydwu stron, w zależności od tego, jakie są przyczyny decyzji o rozwodzie. Jak napisać pozew o rozwód? Poniżej opisujemy stworzenie wniosku krok po kroku.

 1. Rodzaje wniosków

Każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód, wówczas staje się powodem. Kiedy wniosek o rozwód składa osoba winna rozpadu małżeństwa, a drugi małżonek nie chce się na niego zgodzić, sąd wyda orzeczenie pod pewnymi warunkami. Kwestie związane z rozwodami reguluje prawo rodzinne. Możemy wnosić o rozwód:

 • z winy pozwanego/pozwanej
 • z winy powoda/powódki
 • z winy obojga małżonków
 • bez orzekania o winie (na wspólny wniosek małżonków).

 

Napisanie pozwu rozwodowego możemy zlecić radcy prawnemu lub napisać go sami.

 

 1. Jak napisać pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy wyszczególnić przyczyny, dla których występujemy o rozwód i wymienić dzieci ze wspólnego związku oraz określić wysokość alimentów (jeśli chcemy je uzyskać). Konieczne jest zawarcie informacji, czy małżonkowie podejmowali próbę mediacji, a jeśli nie – to dlaczego. Sąd może skierować małżonków na mediację, jeśli widzi szansę na pogodzenie ich lub dojście do porozumienia stron. Poza tym, we wniosku należy uściślić oczekiwania dotyczące:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dziećmi,
 • podziału majątku wspólnego (jeśli o to wnosimy).

 

Pozew rozwodowy musi zawierać także konkretne uzasadnienie jego złożenia. W tym punkcie opisujemy:

 • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
 • imiona i nazwiska oraz wiek dzieci,
 • okoliczności, które doprowadziły do rozpadu pożycia małżeńskiego,
 • uzasadnienie wysokości alimentów (tu wyróżniamy koszty utrzymania dziecka i/lub swoje, jeśli wnioskujemy o alimenty na siebie podczas rozwodu z orzekaniem o winie pozwanego/pozwanej),
 • uzasadnienie wniesienia o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
 • uzasadnienie wniesienia o ograniczenie lub zniesienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

 

 1. Jakie dokumenty dodatkowe należy dołączyć do pozwu?

Niezbędne do złożenia pozwu rozwodowego dokumenty to:

 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dziecka
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej (600 zł),
 • dwie kopie pozwu i załączników.

 

 1. Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Wniosek rozwodowy powód składa w wydziale rodzinnym lub cywilnym Sądu Okręgowego, w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania. Jeżeli żadne z małżonków już tam nie mieszka, powód składa wniosek w sądzie właściwym dla pozwanego/pozwanej. Opłatę złożenia pozwu w wysokości 600 zł powód uiszcza na miejscu w sądzie. Jeśli jednak jego sytuacja finansowa jest trudna, może wnieść o podzielenie tej kwoty między obydwiema stronami.

Wróć